top of page

Obchodní podmínky společnosti Sportfluence s.r.o.

 

se sídlem: Praha 6, U střešovických hřišť 620/13, PSČ 16000,
identifikační číslo: 09296816
daňové identifikační číslo: CZ09296816,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 334014 

e-mail: eshop@sportfluence.cz

tel: +420 721 700 091

(dále jen „prodávající“)

 

Pro:

 1. Prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: sportfluence/eshop.cz a

 

 1. Poskytování služby – sportovní mentoring (dále jen „služba“). Podrobnější charakteristika Služby je dostupná a srozumitelně definovaná na internetových stránkách prodávajícího. 

 

 1. Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služby (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese sportfluence/eshop.cz (dále jen „webová stránka“). 

 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží nebo služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 4.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1.  Vznik smluvního vztahu

 

 1. Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webové stránce obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Webová stránka obchodu obsahuje informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží nebo služeb. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků vyjma nákladů spojených s balením a dodáním zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytnutí služeb za individuálně sjednaných podmínek.

 3. Webová stránka obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webové stránce obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. 

Objednávka zboží

 1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží nebo službě (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku na webové stránce obchodu),

 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží nebo služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

 1. Objednávku zboží odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 2. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží nebo službu, osobu kupujícího a způsob úhrady kupní ceny. Taková objednávka je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

 3. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Objednávka služeb

 1. Objednávku služby odešle kupující prodávajícímu po vyplnění formuláře dostupného a webové stránce https://www.sportfluence.cz/mentoring. Objednávkový formulář obsahuje následující údaje kupujícího: jméno, příjmení a e-mail. Odeslání objednávky se považuje za závazný návrh k uzavření smlouvy o poskytnutí služeb. Prodávající poté zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího potvrzení objednávky, dotazník týkající se mentoringového programu a fakturu.

 2. Služba bude poskytnuta jedním z mentorů prodávajícího po zaplacení celé ceny za službu.

Obecně

 1. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů. Poté je nabídka stornována.

 2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 3. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

 4. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1. Cena zboží nebo služeb a platební podmínky

 

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány před odesláním zboží prodávajícím. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Citlivé vstupní údaje, které kupující zadává do platebního systému, jsou chráněny šifrováním a uloženy na zabezpečených serverech. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

 2. Cenu za služby uhradí kupující prodávajícímu před započetím poskytnutí služeb bezhotovostním převodem na účet prodávajícího na základě faktury. Kupující tímto potvrzuje, že souhlasí se zasláním faktury elektronicky.

 3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží nebo služby (kurzu) společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 6. Případné slevy z ceny zboží nebo služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

 

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze či od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 

 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb běží tato lhůta ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

 3. V případě, že si kupující – spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení ceny za zboží nebo službu. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující – spotřebitel zaslat na adresu sídla prodávajícího (Sportfluence s.r.o., U střešovických hřišť 620/13, Praha 6, PSČ 16000) nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@sportfluence.cz

 4. Pro oznámení o odstoupení od smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. VIII. těchto obchodních podmínek.

 5. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy na adresu sídla prodávajícího (Sportfluence s.r.o., U střešovických hřišť 620/13, Praha 6, PSČ 16000). Odstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 6. V případě odstoupení vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím – spotřebitelem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím – spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím – spotřebitelem bude poškozeno, opotřebováno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu – spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 8. Do doby převzetí zboží či poskytnutí služby kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 10. Pokud v případě uzavření smlouvy o poskytnutí služeb kupující prodávajícího výslovně žádá o poskytnutí služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu a prodávající kupujícímu sdělil, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, nemůže kupující od smlouvy o poskytování služeb odstoupit.

 

 1. Přeprava a dodání zboží

 

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 4. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 14 pracovních dnů. O tom, že prodejce předal zásilku k expedici zvolenému dopravci je zákazník informován e–mailem.

 5. V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci v dohodnuté lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit. Byla–li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet, a to nejpozději do 14 dnů od vzájemné dohody.

 6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 7. Kupující je povinen zkontrolovat obsah zásilky a jakékoli nesrovnalosti (poškozené zboží, chybějící zboží či chybně zaslané položky) neprodleně oznámit prodávajícímu.

 

 1. Práva z vadného plnění

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí či služba při poskytnutí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal či mu byla služba poskytnuta:

 1. má zboží či služba vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží či služby a na základě reklamy jimi prováděné,

 2. se zboží či služba hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží či služba tohoto druhu obvykle používá,

 3. zboží či služba odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 4. je zboží či služba v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 5. zboží či služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží či služby prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

 3. Pro případ, že služba neprobíhala dle smlouvy o poskytnutí služeb a těchto obchodních podmínek, je zákazník oprávněn vady služby reklamovat. Sportfluence s.r.o. neodpovídá za výsledek služby. Při vyřizování reklamace a uplatňování nároků z důvodně uplatněné reklamace bude postupováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez prodlení, nejpozději do 6 měsíců ode dne poskytnutí služby.

 4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží nebo oznámení o uplatnění práv z vadného plnění v případě služeb. V případě uplatnění vad zákazník vždy nejdříve kontaktuje prodávajícího na eshop@sportfluence.cz nebo telefonicky. Zboží zasílá zpět na adresu sídla prodávajícího pouze po domluvě a vždy pořizuje fotodokumentaci produktu.

 5. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího – spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platných právních předpisů ČR.

 

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

 

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Platformu pro řešení sporů on-line dostupnou na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Doručování

 

 1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 2. Prodávajícímu může být doručeno na adresu Sportfluence s.r.o., U střešovických hřišť 620/13, Praha 6, PSČ 16000, Česká republika, nebo na adresu elektronické pošty eshop@sportfluence.cz

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou či smlouvou po poskytnutí služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 3. Upozorňujeme, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

 4. Kupní smlouva či smlouva o poskytnutí služeb včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 6. Kontaktní údaje prodávajícího jsou: Sportfluence s.r.o., U střešovických hřišť 620/13, Praha 6, PSČ 16000, Česká republika, adresa elektronické pošty eshop@sportfluence.cz, telefon +420 721 700 091.

 

V Praze dne 1. 1. 2021

 

Příloha 1: Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

PŘÍLOHA č. 1
 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Odstoupení od smlouvy

 

Adresát:

 

Sportfluence s.r.o.

se sídlemPraha 6, U střešovických hřišť 620/13, PSČ 16000
identifikační číslo: 09296816

 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 334014

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy uzavřené dne________________

 


 

Číslo objednávky __________________

Datum objednání __________________

Požaduji vrátit finanční prostředky na účet číslo: ___________________ 

 

Jméno a příjmení Objednatele 

_________________________________________

Adresa Objednatele 

_________________________________________

 

 

 

Datum __________________

bottom of page